Rekrutacja
Zgłoszenie kandydata
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W GRYFICACH W NA ROK SZKOLNY 2016/17

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, Zarządzenia nr 4/2016 Zachodniego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2016 oraz Uchwały nr XIX/170/2015 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2015 r.

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
  1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum,
  2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum (w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami).
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie niżej wymienionych kryteriów:
  1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt,
  2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt,
  3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt,
  4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5pkt,
  5) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty - 7 pkt,
  6) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego organizowanego przez Kuratorium Oświaty - 5 pkt,
  7) wynik przedstawiony w procentach z częœci pierwszej i z części drugiej sprawdzianu przemnożony przez 0,2.
  8) Dodatkowo o przyjęciu do Gimnazjum nr 2 w Gryficach decydować może najwyższa œrednia stopni na œwiadectwie ukończenia szkoły podstawowej i najwyższa ocena zachowania.
  1. Inne:
  - o przyjęciu do klasy z poszerzonym wychowaniem fizycznym decydować mogą także stopnie z WF, udokumentowane wyniki na zawodach sportowych oraz przynależnoœć do klubów sportowych (kopie dyplomów lub zaświadczeń).

TERMINY SKŁADANIA PODAŃ, ZAŚWIADCZEŃ, ŚWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW

Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu po szkole podstawowej.

 • od 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. – składanie wniosku o zapisanie ucznia do szkoły.
 • od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia ze sprawdzianu po szkole podstawowej;
 • 3 podpisane zdjęcia legitymacyjne;
 • inne dokumenty (np. opinię, orzeczenie z poradni psychologiczno–pedagogicznej – jeżeli uczeń posiada, zaświadczenia i dyplomy osiągnięć edukacyjnych i innych).
 • Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Gryficach nastąpi 7 lipca 2016 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gryficach informuje, że spoza obwodu przyjmowani będą wyłącznie uczniowie, których rodzic złoży pisemne oświadczenie o dowożeniu dziecka do szkoły we własnym zakresie. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do szkoły mogą być przyjęci uczniowie, którzy nie spełniają powyższych kryteriów rekrutacji.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91 3842669 lub przez email: gimn2-gryfice@oswiata.org.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional